Тази втора студентска позиция в подкрепа на проф. Мирчев можете да видите на: facebook.com/ ...
Линк към сайта на проф. Михаил Мирчев mirchev.bg: mirchev.bg/ ...ПОЗИЦИЯ
на Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО”
в защита на проф. МИХАИЛ МИРЧЕВ


във връзка с опита за налагане на цензура
в рамките на българската академична общност


София, 16 ноември 2020     На 11 ноември 2020 в социалните мрежи „Студентското общество за равенство” при СУ публикува отворено писмо, адресирано до Ректора на СУ и ръководните органи на Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) към СУ, с копие до Министъра на образованието и науката и Ректора на УНСС,
     по повод „тежките квалификации и реч на омразата на расова и етническа основа в лекциите на проф. Михаил Мирчев в неговия курс „Социална работа с ЕТНО групи”.

     В отвореното писмо неговите автори твърдят, че лекциите от курса на проф. Мирчев „са изпълнени с расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание”, в които „разгръща крайнодесни и фашистки теории”, като „възпроизвежда лъжовни расистки тропи”, сред които „се открояват квалификациите срещу роми, бежанци и мигранти, чернокожи хора, афганистанци, пакистанци, араби, турци, помаци, евреи и пр.
     Писмото завършва с искане за „незабавното уволнение” на проф. Мирчев, „замяна на курса му”, „приемане на поправка в Правилника за устройството и дейността на СУ” и „изготвяне на университетска политика”, която „гарантира, че подобен тип съдържание няма да бъде толерирано”.

     Студентско сдружение „ЕГО Политико” се обявява категорично против този груб и необоснован опит за ограничаване свободата на словото и налагане на академична цензура в рамките на българската академична общност посредством обществен натиск,
     по следните основни причини:

1. Вместо посредством установения ред, уреден в Правилника за дейността на СУ и Правилата за работа на Етичната комисия към СУ – чрез подаване на сигнал за нарушение или жалба до Етичната комисия към СУ в писмен вид, текстът на това отворено писмо е публикуван във „Фейсбук”. Причина за пренебрегването на установения от българското законодателство и СУ процесуален ред намираме в осъзнаването на изработилите това писмо, че аргументите им са неоснователни и не биха довели до целения от тях резултат при неговото следване.
     Поради което считаме, че неговата ЦЕЛ не е постигане на обективна справедливост, а опозоряване на личността на проф. Мирчев, опетняване на неговото име и заглушаване на хора с различно от мнението на авторите на отвореното писмо.
2. Този подход е в противовес на традицията на университетското образование и академичната общност, която повелява идеите да бъдат оборвани посредством дебат и излагане на критични и рационални аргументи, отново в рамките на установения процесуален ред – вместо чрез набеждаване, подмолни доноси, клевети, дамгосване с епитети без основание и ясна дефиниция, вместо с опит за обществено порицание, в разрез с академичната толерантност, свобода, почтеност, честност и достойнство. Считаме, че легитимирането на този подход би довело до разрушаването на академичния дебат, а с него и социалната тъкан на обществото ни.
3. Поддаването на академичното ръководство на СУ на този натиск и реализацията на така поставените искания, вместо посредством установения ред, би довело до опасен прецедент – както в рамките на българското висше образование, така и извън него.
     Въз основа на този прецедент всеки един университетски преподавател, представител на академичната общност и въобще член на обществото ни, би могъл да бъде набеден, опетнен, заглушен и остракиран по този или сходен начин.
     Считаме, че този опасен прецедент и съпътстващата го цензура, автоцензура и несигурност поради страх от страна на учени, преподаватели и студенти биха довели до значително ограничаване на свободата на изследванията, границите на научното знание и качеството на обучението.

     От студентско сдружение „ЕГО Политико” припомняме, че съгласно традицията на университетското образование в Република България:
- академичната свобода се упражнява при зачитането на разнообразието и мнението на другия – основен белег на академичната толерантност”;
- всеки учен разполага със свобода на мисълта и изразяването и е свободен да избира методите, чрез които да решава научните задачи в съгласие с установените етични стандарти, като не нарушава чуждото достойнство или лично пространство; свободата да се учи, преподава и изследва трябва да се упражнява с оглед на благото на обществото, където този труд намира приложение и признание”;
- всеки учен е свободен да обсъжда открито идеи, да участва в дебати и изразява критични позиции”;
- не се допускат различия, изключване или предпочитане в професионалното развитие на професорите, доцентите, главните асистенти и асистентите, които да са основани на политически убеждения, раса, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, религия, партийна или синдикална принадлежност, националност, произход или семейно положение”;
- учебното съдържание на всеки курс се одобрява от академичното ръководство преди започване на учебната година, при съблюдаване на принципите, на които се изгражда университетското образование”…

     В голямата си част ние, членовете на студентско сдружение „ЕГО Политико”, сме студенти на проф. Михаил Мирчев в курсовете, които води в УНСС. С настоящата позиция заявяваме, че в рамките на водените от него курсове не сме били свидетели на посочените от авторите на писмото „крайнодесни и фашистки теории”, „расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание”, „възпроизвежда лъжовни расистки тропи” и пр.
     От студентско сдружение „ЕГО Политико” считаме, че българската академична общност би следвало да бъде начело в борбата срещу цензурата, вместо в нейна подкрепа; че би следвало да бъде бастион на академичната свобода и толерантност, вместо напротив.
     Поради което осъждаме употребата на подобни практики и подходи и се обявяваме в защита на равните права на всички българските граждани по отношение на свободата на словото в рамките на българската академична общност и извън нея, гарантирана ни от чл. 38 и чл. 39 от Конституцията, както и от чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека.
     Изложените по-горе практики са част отcancel културата”, която е разпространена широко в университетите в САЩ и Западна Европа. Това са практики, които са в голяма степен тъждествени и с познатите в рамките на българската история доноси от отминалото време на тоталитаризма.
     От студентско сдружение „ЕГО Политико” не желаем да неглижираме опасността за реализацията им в рамките на българското висше образование, какъвто опит се прави с това отворено писмо.
     От студентско сдружение „ЕГО Политико” считаме българската академична общност за бастион на академичната свобода, толерантност и здрав разум, принос за което имамe всички ние и от нас зависи да не позволим традициите и академичните ѝ достижения да бъдат накърнени. Във връзка с което, призоваваме българската академична общност и широката общественост също да се противопоставят на този опит за цензура и всичките ѝ други проявления – както в рамките на академичните среди, така и отвъд тях.


     София, 16 ноември 2020

     Край на позициятаБЕЛЕЖКИ по тази позиция от проф. Мирчев:

     Тази позиция в моя подкрепа ми е особено ценна. И по морални съображения, и по професионални причини.
     По морални, защото това са наистина МОИ студенти.      Уча ги в 1-ви курс на „Социология“ – като фундаментална наука.      Уча ги във 2-ри курс на „Политически маркетинг“ в днешната крайно динамична, деликатна и преобръщаща се политическа и гражданска ситуация.      Уча ги в 4-ти курс на „Емпирични политически и изборни изследвания“. В най-различни академични семинари и кръгли маси, конференции и други научни форуми разговаряме с тях по реалните обществени проблеми и тенденции, за предизвикателствата пред кадрите и специалистите от политическото поле и в сферата на държавната власт и управление.
     И това го правя в този университет от 17 години. Досега не сме имали никакви сблъсъци и взаимни обвинения от сорта на онова, което се разигра в Софийски университет.

     Това са студенти от специалност „Политология“, от направление „Политически науки“, вероятно в сдружението има и студенти от „Международни отношения“.
     Сърдечно им благодаря първо за смелостта. После за оценката. Накрая за това, че те не избързаха – поизчакаха малко, сериозно обмислиха своята позиция, виждате как ясно и кратко са я формулирали.      Гордея се с тях !!!      И сърдечно им благодаря !!!
     После, в предаването на ДАРИК радио от 19.11.2020 (тук, в сайта, можете да видите стенограмата от разговора) представител на Сдружението ясно и категорично в ефир ме подкрепи, застана зад моя професионален авторитет и човешко достойнство.
     Как да не се гордея и да не съм благодарен с тези мои студенти !!!

     Тук нека Ви споделя и нещо малко смешно или доста тъжно!?
     Моя колежка, университетски преподавател в Канада, ми написа реплика във форума на фейсбук, че ми завижда. За какво ми завижда? За това, че тук аз имам възможност да работя с такива будни и мислещи млади хора и студенти !!! Сподели, че тя в Канада не работи с такива студенти.
     Това ми каза, Вие си го разбирайте, както си искате.Обратно в началото


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал