Писмото на тези ТРИма студенти от ЮФ на СУ е достъпно във Фейсбук адреси:

Писмото-молба е изпратено до Ректора на СУ проф. Анастас Герджиков
          на имейл адреса, на 13.11.2020, в 13.48 минути.

Писмото-молба е изпратено до зам.декан на ФНОИ доц. Маргарита Бакрачева. Тя връща отговор, че писмото е получено и че поема ангажимент да го предаде на Етична комисия на СУ. Това става чрез имейл кореспонденция, отговорът с ангажимента
          са от 13.11.2020, в 17.33 минути.Студентска група за критично мислене

СРЕЩУ ДОНОСИТЕ И ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕТО
НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО
В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ


София, 12 ноември 2020


М О Л Б А
ДО
Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, Ректор на СУ
Доц. д.п.н. Милен Замфиров, Декан на ФНОИ
Проф. д-р Нели Бояджиева, Пр-л на Общо събрание на ФНОИ
КОПИЕ ДО
Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката
Проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНССОтносно:
     Отвореното писмо на „Студентското общество за равенство“ при СУ
     по повод „тежките квалификации и
     реч на омразата на расова и етническа основа
     в лекциите на проф. М. Мирчев в неговия курс „Социална работа с ЕТНО групи“


     На 11.11.2020 г. в социалните мрежи се появи отворено писмо, адресирано до ръководните органи на СУ и ФНОИ, в което се твърди, че проф. Михаил Мирчев, завеждащ курса „Социална работа с етно групи“, защитавал и пропагандирал „нацистки“, „фашистки“, „реакционни“, „расистки“ и т.н. тези (употребените в писмото епитети, етикети и идеологеми са много).
     Въпросното писмо, наподобяващо по своя характер така нар. „доноси“ от отминалото време на тоталитаризма, завършва с искане за „незабавно уволнение“ на проф. Мирчев, за заменянето на курса му с такъв „който отчита достиженията на социалните науки и осигурява на студентите среда, свободна от предразсъдъци и расизъм“, както и да се приемат поправки в Правилника за устройството и дейността на СУ, които „да защитават академичната общност от дискриминация, насилие, расизъм и сексизъм“ и да се приложат мерки по „изкореняването“ на тези явления и да се гарантира, „че подобен тип съдържание няма да бъде толерирано“.
     Изразяваме категоричното си НЕсъгласие с манипулативните твърдения, изложени в писмото, както и с абсурдните искания, които се поставят.

     Съобръженията ни за това са следните:

     Предметът на учебната дисциплина, озаглавена „Социална работа с етно групи“, предполага разговори насочени към етносите и расите и проблемите при взаимодействията между различни култури на една територия. Когато става дума за интеграция на хора от даден етнос в обществото няма как да се разисква сериозно и обстойно темата, без да се посочват проблемите, които стоят пред такава интеграция.
     Това не е и не може да бъде квалифицирано като расизъм, а като обективно и реалистично поставяне на проблемите пред обществеността и науката, тъй като в противен случай трябва да приемем, че Народното събрание, Европейският парламент и всички национални, европейски и международни институции и организации, които се занимават с проблемите на интеграция на малцинствените групи са проповедници на расизъм и ксенофобия и всякакви типове омраза, защото адресират малцинствени проблеми.

     Обсъждането на културните норми в Пакистан и Афганистан като „примитивни“ не представлява проява на расизъм, а обективно изтъкване на културни различия между нашата култура на демокрация, свобода на вероизповеданията и словото с държави, в които преобладаващо се правораздава от религиозни съдилища.
     В този контекст твърдението на проф. Мирчев е потвърждавано от множество историци, културолози и изследователи на държавността в Близкия изток.

     Същото се отнася и за липсата на добро образование в държавите от където идват мигранти в Европа. Средната степен на образованост и заетост сред мигрантите в Европа е изключително ниска.
     Според проучвания на Евростат, публикувано през април 2020 г., 30% младежите с мигрантски произход между 15-29 г. не са нито учащи, нито работещи през 2013 г. Въпреки усилията на институциите през 2019 г. този процент е спаднал едва на 22%. Това ги поставя в тежест на социалната система на държавите членки.
     А според „Индикатори за интеграцията на имигрантите“ официално издание на Европейския съюз степента на неграмотност сред мигрантите първо поколение е 30%, а при мигрантите второ поколение – 25%. Тоест подобни твърдения не са основани на ксенофобия, расизъм и други видове „псевдонаучни тези“, а на реални, обективни и официални данни.

     Същото се отнася и до изказването на проф. Мирчев за раждаемостта, което авторите на писмото твърдят,че е било с конкретен адресат студент – майка на две деца.
     Демографската криза у нас не е въображаем проблем, а е много истински и сериозен и изразяването на мнение по такъв въпрос. Независимо дали се използват полит-коректни термини или шеговит тон не е форма на дискриминация или сексизъм, а обсъждане на обществен проблем пряко свързан с изучавания предмет.
     Трябва да се отбележи и това, че обсъждането на такива актуални въпроси спомага за ангажиране на вниманието на студентите в сегашната ситуация на дистанционно обучение, което определено е похвално, а не укорително.

     В писмото изобилства от внушения за тоталитарни уклони у преподавателя, но за това липсва каквато и да е фактологическа обосновка.
     Считаме, че такива необосновани внушения петнят доброто име и уронват престижа както на конкретния преподавател, така и на Софийския Университет и академичната общност. Те са представени като плодородна почва за дискриминация и нехуманни политически идеологии, което определено не отговаря на истината.

     Осъждаме употребата на такъв тип доноси, тъй като възбуждат основателен страх у студентите и преподавателския състав и ги кара да се въздържат от това да изразяват мнения и да обсъждат важни обществени проблеми. Това косвено нарушава правото им на свобода на словото, което е гарантирано от чл.39 от Конституцията, както и от чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, респективно и чл.10 от ЕКПЧ, по която България е страна.
     Смятаме, че академичната общност възпитава и поддържа свободолюбив дух със свобода на словото и мненията, без това да нарушава безпартийната и аполитичната ѝ същност.

     Обръщаме специално внимание, че в цитираното отворено писмо са се включили лица, неправителствени и етнически организации, някои от които подкрепят ратифицирането на международни документи, текстове от които противоречат на нашата Конституция.
     Подписали са се организации като „Постоянна ромска конференция“ и „ЛевФем“ (радикална организация, която се самоопределя като „Обединение на феминизма, антирасизма и антикапитализма“).
     От каква позиция такива политически организации могат да изискват уволнението на преподавател, само защото е изразил мнение, което те не споделят? Нима това не е дискриминация и ограничаване на права и свободи? Нима това не е тоталитаризъм сякаш изваден от описание на някоя антиутопия?

     Молим,
     на основание гореизложеното,
     да изразите позиция по въпроса и
     да защитите правото на свобода на словото и
     доброто име на академичната общност.


     Вярваме, че молбата ни ще бъде удовлетворена.

     Румен Александров Попов – студент 3-ти курс "Право" в ЮФ на СУ
     Радослав Георгиев Мичев – студент 3-ти курс "Право" в ЮФ на СУ
     Симеон Божидаров Делчев – студент 3-ти курс "Право" в ЮФ на СУ

     Има подписка, подписана от 76 студенти, преподаватели и учени.


     София, 12 ноември 2020
     1-ви ден след обвинителното Отворено писмо
     Реакцията е впечатляващо оперативна.     Бележки от проф. Мирчев:

     Тези студенти, обединени и представляващи „Студентска група за критично мислене“, както по всичко личи, са контра-инициативна група в Софийски университет. В този случай те са се организирали спонтанно и реагират оперативно – още на следващия ден след обвинителното Отворено писмо предоставят аргументиран текст в несъгласие с тежките квалификации от писмото на студентите от „Студентско общество за равенство“.
     И те, както студентите-активисти от 11.11.2020 са изпратили своето писмо-становище до всички посочени адресати чрез официалните им имейл-адреси, както са го направили и студентите-активисти от „Студентското общество за равенство“.

     Изпратили са го чрез имейл адреса на Ректора на СУ още на 13 ноември, по обед.
     Специално са се свързали със зам.-декан на ФНОИ доц. Маргарита Бакрачева, за да я запознаят със своето контра-писмо и обратна позиция. Получили са обещание от доц. Бакрачева, че тя лично и без забавяне, ще предаде тяхната Молба-Писмо до Ректора на Софийски университет, както и до Етичната комисия при СУ. Това става също на 13 ноември, отговорът от доц. Бакрачева е от 17 часа. Не ни е известно това дали, по какъв начин и кога е направено.

     Това контра-писмо и становище, също от студенти на Софийски университет, така или иначе също придоби достатъчно публичност.
     Самата контра-активността на друга група студенти от Софийски университет предполага в реакцията на медиите, както и в официалните становища от страна на Софийски университет да се имат предвид и двете студентски становища. Това би означавало равенство в публичното третиране на тези две оценъчни позиции.
     На практика не се получи така. Приоритет се даде на обвинителното писмо, то бе обсъждано, на него бе реагирано редакционно, то бе тиражирано кампанийно чрез голямо количество интернет-медии. В националните медии, с малко изключения, само между другото, и само в част от предаванията по казуса, бе споменавано, че има и обратни студентски и граждански становища.

     Имаше публична алтернативна Декларация-подписка в моя защита, от 13 ноември, с около 120 подписа, която също не бе отразена подобаващо в медиите, както и в официалните становища на Софийски университет. Тя бе по инициатива на г-н Кристиян Шкварек, евродепутат Ангел Джамбазки, политикът д-р Петър Москов, „Младежки консервативен клуб“, „Съюз на младите юристи“, „Международен правен център – ILAC“, „Диалог за правосъдие“, студентски клуб „Спаичь“, и др.
     Имаше друга студентска Декларация-становище от студенти в УНСС, от „Студентско сдружение ЕГОполитико“, от 16 ноември, с което също бе процедирано по горния начин – не му бе дадена гласност, не бе обсъждано в медиите. Тази втора студентска декларация също бе в подкрепа на проф. Мирчев, отхвърляща крайните квалификации в Отвореното писмо от 11.11.2020.
     Вероятно, тези неща би следвало да бъдат отчетени при едно цялостно и балансирано отсъждане за наличие на основания за санкции срещу проф. Мирчев, въз основа на неговите лекции във ФНОИ на СУ.

     Студентите от „Студентска група за критично мислене“ имат и последваща инициатива:
     ПРОТЕСТ в подкрепа на проф. Михаил Мирчев, пред Ректората на СУ, обявен и организиран за 21 декември 2020, 18.30 часа. Този протест е реализиран, отразен е от не малко интернет-медии, но отново не бе отразен подобаващо от големите телевизии и национални медии. Негов говорител бе студентът Румен Попов.
     Протестът бе и срещу отстраняването на проф. Мирчев като преподавател от СУ (прекратяване на гражданския договор), което бе обявено на 16 декември 2020.ПРОТЕСТ

в защита свободата на словото и академичната свобода,
в подкрепа на проф. Михаил Мирчев,
против цензурата във висшето образование


В понеделник от 18:00 ч.
пред сградата на Ректората на СУ     МОТИВИ:

     На 11 ноември „Студентското общество за равенство“ при СУ излезе с отворено писмо, в което се обяви против курса на проф. Михаил Мирчев „Социална работа с ЕТНО групи” (линк- https://www.facebook.com/zaravenstvoSU/...).
     Под предлог, че съдържанието на неговите лекции е расистко и ксенофобско, те поискаха от Софийския университет да уволни своя преподавател, да замени курса му с друг и да предприеме промени в Правилника за устройството и дейността на СУ.
     Като студенти на Софийския университет,
     ние намерихме опитите да бъде уволнен един преподавател и заменен неговият курс с друг, само защото не отговаря на политическите разбирания и оценки на друга част от студентите, за недопустим.
     Без да познаваме по никакъв начин проф. М. Мирчев, организирахме подписка в негова защита (линк-https://www.facebook.com/...).
     Надеждата ни беше, че ако покажем, че оценката на голяма част от студентите е различна, ще успеем да опазим кариерата и достойнството на проф. Мирчев от типично тоталитарният стремеж за заклеймяване и унищожаване на инакомислието и задължителното неотклоняване от догмите на политическата коректност.
     В следващите дни се вдигна много шум, много хора се обявиха както срещу, така и в подкрепа на проф. Мирчев. Самият той нееднократно успя да се защити от обвиненията срещу него (линк- https://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/...).
     Ние не виждаме как е възможно да се твърди, че проф. Мирчев използва или затвърждава неверни негативни стереотипи, не виждаме как думите му дискриминират или изключват на етнически или религиозен принцип и определено не смятаме, че изказваните от него тези могат да бъдат определяни като нетолерантни.
     Въпреки това, на 16.12.2020, именно с тези мотиви ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, като се позова на решението на Етичната комисия, освободи професор Михаил Мирчев (линк-https://www.uni/-sofia.bg/...).
     С оставката на Михаил Мирчев се дава зелена светлина за искането на нови оставки в университетите в България. Нашето притеснение е, че преподавателите ще бъдат подложени на натиск да разглеждат определени въпроси само в политически коректна светлина, а определени теми няма да могат да бъдат разглеждани в дълбочина, многостранно и свободно.
     Това решение на Софийски университет „Св. Климент Охридски” може да доведе дори до автоцензуриране от страна на самите преподаватели от страх, че ще загубят работата си под обществен натиск. Считаме за позорно, че ръководството на Университета не защитава своите преподаватели от групи, желаещи да наложат един единствен правилен начин на мислене – техният.
     Ние, като студенти, имаме свободния достъп до информация от Света и знаем до какво води желанието на определени социални групи да диктуват какво може да бъде преподавано в университетите и от кого. Ние знаем до какво води липсата на воля от страна на академичните ръководства по света да откажат тези искания.
     За нас университетът е място, което да провокира въпроси и да се стреми към достигането на отговори – не място, в което можеш да се научиш на „правилните отговори” и „правилният начин на мислене”. Нещо, което си остава непонятно за идеологизираният буквализъм.
     Затова в понеделник, от 18:00 ч. пред сградата на Ректората възнамеряваме да защитим свободата на словото и академичната свобода. И да кажем онова „Не!”, което Университетът нямаше смелостта да каже.
     НЕ на политически коректната инквизиция в университетите.
     НЕ на съдържателните критерии за допустимост на мнението.
     НЕ на обедняването и стерилизирането на академичните дискурси и лекции.
     НЕ и в Софийския университет.
     НЕ и в България.

     ПРАВИЛА:
     Този протест е мирен, студентски и в съответствие с всички законови норми. Протестът ще се проведе при пълно спазване на противоепидемичните мерки. Участниците в протеста:

     ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носят маски
     ЗАДЪЛЖИТЕЛНО спазват социална дистанция от другите протестиращи
     НЕ СЕ допускат и няма да се толерират прояви на агресия или вандалщина.

     Призоваваме Ви да бъдете сдържани, внимателни, спокойни и да обмисляте всичко, което казвате.
     Напълно е възможен опитът да бъдем представени в негативна светлина – нека не даваме излишни основания за критики.

     Имаме нужда от Вас и Вашата подкрепа.
     Наясно сме, че искаме от Вас да излезете от домовете си в зимна вечер, точно преди празниците.
     Но искрено вярваме, че е важно да покажем гражданско несъгласие с подобни решения. А това би било напълно невъзможно без Вас.


     ОЧАКВАМЕ ВИ!Обратно в началото


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал